سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مریم تازش – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
حسن اسدزاده – دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی
معصومه قنبری – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران
عارفه انصاری – کارشناس ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبکهای هویت با تحول اخلاقی و اهمال کاری تحصیلی صورت گرفت. جامعه این پژوهش کلیه دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان ۱۵۰ نفر انتخاب و با پرسشنامه سبکهای هویت بروزنسکی، تحول اخلاقی لیند و اهمال کاری تحصیلی تاکمن مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی فرضیههای پژوهش از شاخص آماری هبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که بین تمامی متغیرها ی وارد شده در ماتریس همبستگی رابطه معنادار وجود دارد و تنها بین سبک هویت هنجاری و سبک هویت سردرگم رابطه معنادار دیده نمیشود. به طور کلی دانشجویانی که سبک هویت اطلاعاتی داشتند از تحول اخلاقی رشد یافتهتر و اهمال کاری تحصیلی کمتری برخورد دار بودند و دانشجویانی که سبک هویت سردرگم/ اجتنابی داشتند تحول اخلاقی پایین تر و اهمالکاری تحصیلی بیشتری داشتند و سرانجام نتایج حاکی از آن است که دانشجویانی که سبک هویت هنجاری داشتند از تحول اخلاقی نسبتا بالایی برخورد دار بودند ودر عین حال در انجام تکالیف درسی اهمال کاری بالایی از خود نشان می دادند