سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسنی – دانشگاه ارومیه دانشکده ادبیات علوم تربیتی
سهیلا رمضان نژاد – دانشگاه ارومیه

چکیده:

دانش آموزان ازمهمترین ارکان نهاد آموزش و پرورش هستند تحقیق وشناسایی عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی آنان می تواند موجب رشد کمی و کیفی تعلیم و تریبت و به تبع آن رشد و پیشرفت و سعادت جامعه شود تحقیق حاضر با درک این ضرورت به بررسی رابطه سبکهای مشارکتی و آمرانه معلمان با افت تحصیلی دانش آموزان پرداخته است تحقیق حاضر توصیفی ازنوع همبستگی است جامعه آماری کلیه معلمان شاغل درمدارس پسرانه مقطع ابتدایی کاشمر میباشد که با استفاده ازجدول مورگان ۲۱۰ نفراز۲۸مدرسه بصورت تصادفی و به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار جمع آ وری اطلاعات پرسشنامه سبک رفتارمعلمان و روش اسنادی کسب اطلاعات درباب افت تحصیلی بصورت مردودی تجدیدی و ترک تحصیل می باشد تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده ازروشهای امارتوصیفی و استنباطی بااستفاده ازنرم افزار spss با تنظیم جدول توافقی و استفاده ازروش اماری خی دو صورت گرفت نتایج این پژوهش نشان داد که بین سبک رفتارمعلم مشارکتی – امرانه و میزان افت تحصیلی تجدیدی مردودی ترک تحصیل رابطه معنادار وجود دارد.