سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد آرین تبار – کارشناس ارشد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان واحد سما
علی اشعه – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:

در این پژوهش رابطه سازوکارهای حکمیت شرکتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است و هدف یافتن این پاسخ است که آیا بین درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و جدا بودن رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی با شاخص Q توبین به عنوا ن معیاری برای عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ با جدا شدن مالکیت مدیریت در شرکتهای سهامی عام، م دیران به عنوان نماینده سهامداران عمل می کنند و شرکت را اداره می نمایند. با بوجود آمدن رابطه نمایندگی، بین سهامداران مدیران تضاد منافع ایجاد می شود؛ یعنی امکان دارد مدیران دسته به فعالیت هایی بزنند که در جهت منابع خودشان و عکس منافع سهامداران نباشد. بین مدیران سهامداران عدمتقارن اطلاعاتی وجود دارد و سهامداران نمی توانند بطور مستمر فعالیتهای مدیران را مشاهده نمایند. افشای صحیح مناسب اطلاعات مالی باعث کاهش عدمتقارن اطلاعات می شود. حاکمیت شرکتی عاملیست که میتواند باعث عملکرد شرکت و به ویژه کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی مدیریت بهبود یابد. سازوکارهای احکمیت شرکتی مختلفی وجود دارد از قبیل حسابرس مستقر شرکت، کنترلهای داخلی، کمیته حسابرسی نظارت فانونی، مدیران غیرموظف، جدایی رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل و سرمایه گذاران نهادی. که در این تحقیق رابطه سه سازوکار حاکمیت شرکتی یعنی اعضای غیر موظف هیئت مدیره جدا بودن رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل و سرمایه گذاران نهادی با عملکرد بررسی شد. هدف از انجام دادن این پژوهش شناسائی پیامدهای جدایی مالکیت از مدیریت می باشد. بدین منظور در پژوهش حاضر از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره، جدایی مدیرعامل از رئزس هیئت مدیره و مالکیت سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر میتقل و نسبت Q توبین به عنوان معیار عملکرد شرکت، به عنوان متغیر وابسته و همچنین اندازه شرکت و اهرم به عنوان متغیرهای کنترل مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام پژوهش، داده های ۹۶ شرکت برای سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ گردآوری و استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داده که رابطه معنادار بین «درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره» و ««مالکیت سرمایه گذران نهادی» با عملکرد شرکت وجود دارد؛ از طرفی نتایج پژوهش با فرض وجود رابطه بین «جدایی مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره» و عملکرد شرکت، مطابقت ندارد.