سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی چراغی شالکه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
شهرام شاهرخی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت
سلیمان جمشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گروه زراعت

چکیده:

در این تحقیق غلظت های ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰ درصد حجمی متانول در سه زمان مصرف صبح ساعت ۱۰-۸ محلول پاشی در ظهر ساعت۱۲-۱۴ و محلول پاشی در غروب ساعت ۱۹-۱۷ برای افزایک رشد و عملکرد لوبیا استفاده شد و آب پاشی به عنوا شاهد در نور گرفته شد. کاشت لوبیا به صورت مسطح در شرایط دیم و بدو آبیاری انجام گرفت. توده بومی مورد استفاده برای کاشت لوبیا رگه مشکی گیلا بود که از نوع لوبیای بوته ای بوده و توده غالب کشت شده در منطقه می باشد. محلول پاشی متانول ۲ بار طی فصل رشد و با فاصله ۱۰ روز از یکدیگر انجام گرفت. اولین محلول پاشی متانول روی بوته های لوبیا در مرحله R3 که گیاه در اواسط گلدهی قرار داشته و طول نیام ها ۲/۵ سانتی متر می باشد انجام گرفت. مأارزه با علف های هرز نیز به صورت وجین دستی انجام شد. اندازه گیری صفات ارتفاع بوته و عملکرد اثر استفاده از متانول را در افزایک رشد و عملکرد لوبیا نشا داد. در این تحقیق استفاده از متانول رشد و عملکرد لوبیا را افزایک داد. نتایج نشا داد که ارتفاع بوته با عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% همبستگی مثبت و معنی داری ۰/۷۲۹ داشت بنابراین عملکرد دانه با افزایش ارتفاع بوته افزایش یافته است. با افزایش یک واحد به غلظت مصرف متانول می توان میزان افزایش احتمالی ارتفاع بوته و عملکرد لوبیا را با استفاده از روابط رگرسیونی بدست آمده در این تحقیق محاسأه کرد. ضریب تبیین روابط رگرسیونی ۰/۹۹۷ و۰/.۹۹۶ به دست آمد و قابلیت اعتماد بالای تخمین میزان افزایش صفات ناشی از افزایش غلظت متانول را نشان داد.