سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
مریم سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و تسهیم دانش کارکنان اداره کل تعاون رفاه و تامین اجتماعی استان گلستان بودها ست جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره کل تعاون و رفاه و تامین اجتماعی استان گلستان بوده که در نیمه اول سال ۹۰ مشغول به کار بوده اند ۶۵ نفر و بصورت سرشماری انتخاب گردید روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع همبستگی بود برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد شده MLQ برای سبک رهبری تحول آفرین مدیران و پرسشنامه محقق ساخته تسهیم دانش با ۳۱ سوال استفاده گردید داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد بین چهار مولفه رهبری تحول آفرین که شامل نفوذ آرمانی انگیزش الهام بخش ترغیب ذهنی و ملاحظه فردی می باشد با تسهیم دانش کارکنان همبستگی وجود دارد و این نشان دهنده آن است که سبک رهبری تحول آفرین مدیران با تسهیم دانش کارکنان ارتباط دارد.