سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال محمدزاده – دانشگاه آزاد مرودشت
حدیثه مرتضایی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سیاوش دیندارلو – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمد کشاورز – مشاورآموزش و پرورش شهرستان مرودشت

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری اخلاقی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مرودشت صورت گرفته است روش تحقیق ازنوع روش توصیفی همبستگی بوده است جهت نمونه گیری از بین ۲۱۱ نفراعضای هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت به روش طبقه تصادفی و با توجه به جدول مورگان ۱۳۶نفر انتخاب شدند برای جم عآوری اطلاعات از دو پرسشنامه رهبری اخلاقی با پایایی ۸۷ و توانمندسازی با پایایی ۹۱درصد استفاده شده است جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است که نتایج پس ازتجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رهبری اخلاقی باعملکرد کارکنان رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین رهبری اخلاقی با ابعادعملکردی رابطه معناداری وجود دارد ضمن اینکه ابعاد رهبری اخلاقی عملکردکارکنان را پیش بینی می کند.