سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عاطفه دیمه ور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
علیرضا منظری توکلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

چکیده:

عامل موثر در ارتقاء بهره وری سازمانها داشتن کارکنانی متعهد به سازمان است که فراتر وظایف رسمی خود تلاش نمایند. با توجه به اهمیت رفتار شهروندی و همچنین نقش فرهنگ کارآفرینی در کنترل و بروز رفتارهای کارکنان در این مقاله به نقش فرهنگ کارآفرینی در ارتقاء رفتارهای شهروندی سازمانی پرداخته می شود. هدف مقاله حاضر عبارت است از بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی در سازمانهای دولتی شهر بیرجند که جامعه آماری آن را کارکنان دولتی شهر بیرجند تشکیل می دهد و جهت انجام کار تحقیق نمونه ای به حجم ۲۷۷ نفر انتخاب و پرسشنامه های مربوط به طور تصادفی بین آنها توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده مشخص شد: بین رفتار شهروندی سازمانی، فرهنگ کارآفرینی، رفتار مدنی، جوانمردی، وجدان، نوع دوستی و احترام رابطه وجود دارد.