سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن نجفی پالچقلو – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
محمد حسنی – استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با تثبیت درون شغلی، هویت بخشی سازمانی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل در بین کارکنان نواحی ۱ و ۲ اداره آموزش و پرورش شهرستان ارومیه می باشد. مدیریت اثر بخش ترک شغل کارکنان، مدت هاست که به عنوان یک مسئله حیاتی برای سازمانها محسوب می گردد. نه تنها هزینه های اقتصادی ترک شغل بسیار بالاست، بلکه جدایی کنترل نشده کارکنان، سبب گسستن ساختارهای ارتباطی و اجتماعی گشته، و همچنین انسجام و تعهد موجود ما بین اعضای سازمانی را کاهش می دهد (مبلی، ۱۹۸۲ ؛ استو، ۱۹۸۰ ، به نقل از برگیل، نویین، تیلور و کلینی، ۲۰۰۷ ، ص ۲). در نتیجه، تلاش در جهت حفظ و نگهداری نیروهای کارآمد، همواره از جمله دغدغه های اصلی مدیران ارشد سازمانها بوده و همچنین در بین پژوهشگران سازمانی، از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. در سالهای اخیر، میشل، هلتم، لی، سابلینسکی و اریز ( ۲۰۰۱ )، تمرکز خود را بیش از آنکه به دلایل ترک شغل معطوف نمایند، به دلایل ماندن افراد در سازمان معطوف نمودند. دلیل ارائه این طرح، بررسی و بیان دلایل ماندن افراد در سازمان به واسطه عوامل مؤثر گوناگون همچون ساختار تثبیت شغلی افراد و نه صرفا نگرشهای مثبت شغلی بوده است. در نهایت، به این نتیجه رسیدند که تثبت شغلی با تصمیم به ترک شغل و متعاقباً ترک شغل داوطلبانه مرتبط می باشد. برای انجام این پژوهش ۱۴۴ پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت ۱۲۲ پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که سازگاری و پیوندهای افراد با سازمان و از خود گذشتگی سازمانی، به طور معنی داری تاثیرات منفی بر روی تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل و تاثیرات مثبت بر روی هویت بخشی سازمانی داشته و اینکه رفتار شهروندی سازمانی، رابطه موجود مابین تثبیت درون شغلی با هویت بخشی سازمانی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل را تعدیل نمود. بعلاوه، نتایج حاکی از این بود که هویت بخشی سازمانی و تصمیم داوطلبانه نسبت به ترک شغل کارکنان، به رفتار شهروندی سازمانی آنان بستگی دارد و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان نیز به تثبیت شغلی آنان بستگی دارد.