سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی مظاهری – دانشیاردانشگاه شهید بهشتی تهران
منصوره السادات صادقی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
محمود حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

هدف ازمقاله حاضر به عنوان بخشی از یک پژوهش ملی بررسی تاثیر رفتار ارتباطی و نظارتی والدین بروضعیت تحصیلی اجتماعی دانشجویان می باشد تعداد ۲۶۳۶ نفرمتشکل از ۱۳۱۸ نفر دانشجو از میان دانشجویان مجرد دوره های کارشناسی دانشگاه های شهیدبهشتی تبریز اصفهان شهرکرد و گیلان دانشگاه های جامع دولتی تحت پوشش وزارت علوم تحقیقات و فناوری درگروه های آموزشی پنج گانه و ۱۳۱۸ نفر پاسخگو والد یا یکی از افرادی که بهعنوان مراقب اصلی با دانشجو زندگی می کند با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند معیار انتخاب پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی با محیط دانشگاه بوده است که دراین چارچوب از میان دانشجویان ۴۲۱ دانشجوی مشروط و ۴۱۱ نفر معادل مشروط ۲۳۷ نفر دانشجوی کمیته انضباطی ۲۴۵ نفر معادل کمیته انضباطی انتخاب شدند سپس هر دو عضو خانواده های شرکت کننده درطرح دانشجو والد پاسخگو بطور جداگانه مقیاس سنجش کیفیت ارتباطبا خانواده و میزان نظارت والدین را تکمیل کردند یافته های پژوهش با استفاده از روشها آماری T مستقل تحلیل واریانس یکراهه و دوراهه و آزمون رگرسیون لوجستیک تحلیل شد.