سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدعلی رمضانی – کارشناس ارشد دانشگاه شاهد
سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشد

چکیده:

دردنیای پررقابت کنونی سازمان ها پیوسته درجستجوی شیوههای جدیدی برای افزایش عملکرد و تلاش کارکنان شان هستند اکنون به نظر می رسد که کارایی سازمان تاحدود زیادی به تلاش کارکنان که فراتر از الزامات تعریف شده نقش می باشد بستگی دارد و ازطرف دیگر آنچه مسلم است با توجه به شرایط معمول درمحیط سازمانی و مطرح شدن نیازهای جدید و لزوم واکنش به این نیازهای دائم التغیر نیروهای انسانی باید توانایی های جدیدی را از طریق برنامه های متنوع آموزشی کسب نمایند آنچه این تحقیق دنبال می کند شناسایی راهکارهای جدید از طریق آموزش کارافرینی به نیروی انسانی و بررسی رابطه آن با رفتارشهروندی سازمانی جهت استفاده ازتوانایی های نیروی انسانی ازطریق همکاری داوطلبانه آنها است دراین تحقیق ۱۷۴ نفر ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و یافته های تحقیق با استفاده از آزمونهای توصیفی و استنباطی درقالب جداول تحلیل ارایه شده است که فرضیات تحقیق را مورد آزمون قرار داده و درپایان نیز با توجه به نتایج آماری پیشنهادها و راهکارهایی درقالب جمع بندی و نتیجه گیری مقاله ارایه شده است.