سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل آیتی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالحسن قطبی راوندی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالفضل محمدزاده – دانشجو ی دکتری راه و ترابری
علی صادقی – دانشجوی دکتری راه و ترابری

چکیده:

با توجه به اینکه حجم زیادی از سفرهای انجام شده درکشور ما توسط حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد بررسی عوامل تاثیر گذار برایمنی جاده ای نیز مورد توجه است درتحقیق حاضر به عوامل تاثیر گذاربرشیوه رانندگی از قبیل عوامل مرتبط با راننده در انتخاب سرعت عامل جنسیت، هیجان طلبی و تاثیر سطح فرهنگ بررانندگی پرخاشگرانه می پردازد سپس با تئوری های رفتاری و معرفی مدلهای پردازش دقت و اطلاعات به تفسیر می پردازدکلیه نتایج توسط نرم افزارهای آماری قابل تحلیل بوده و مزیت اصلی این تحقیق تلاشی درجه شناسایی راهکارهای فرهنگی جهت کاهش تصادفات که همان هدف غایی علم مهندسی ایمنی راه است می باشد.