سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بتول قائدی – مدرس، کارشناسی ارشد، مدیریت برنامه ریزی درسی

چکیده:

در پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رسانه های آموزشی و آموزش مؤثر در بین دانش آموزان دختر مقطع ۸۹ – متوسطه شهرستان لامرد با روش نمونه گیری تصادفی با استفاده از پرسشنامه ی آزمون ساخته ساده در سال ۹۰ انجام شد. از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده نتایج نشان داد که بین استفاده از رسانه های آموزشی و آموزش مؤثر رابطه معناداری وجود دارد. این یافته بدین معناست که مقدار آزمون همبستگی پیرسون (۰/۴۱۰ – r) بین رسانه های آموزشی و آموزش مؤثر در دانش آموزان دختر شهرستان لامرد در سطح خطای ۰/۰۵ معنادار می باشد لذا فرض صفر رد می شود بنابراین آزمون معنادار می شود نمونه جامعه ی آماری ۳۰ نفر از دانش آموزان دختر شهرستان لامرد می باشد که با استفاده از نرم افزارآماری spss از همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند .