سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالرزاق نعمتی –
محمد اصلاحی –
بهناز مهاجران –
علیرضا قلعه ای –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه ای بین ذهنیت فلسفی با تمایل به کارافرینی مدیران مدارس متوسطه پسرانه ناحیه یک شهر ارومیه درسال تحصیلی ۹۱-۹۰ می باشد این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونان مدارس متوسطه پسرانه که ۱۱۶ نفر می باشند که با استفاده از جدول مورگان ۸۱ نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه ذهنیت فلسفی ۶۰ سوال و ضریب پایایی ۰/۷۸ و پرسشنامه کارآفرینی با ۲۴سوال با پایایی ۰/۸۴ می باشد تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری توصیفی شامل فراوانی انحراف معیار میانگین و آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون آزمون تی مستقل تحلیل واریانس یک راهه مورد قرارگرفتند نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین ذهنیت فلسفی با میزان کارافرینی مدیران و معاونان وجود دارد