سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زینب اکبری – کارشناس اداره کل هواشناسی استان لرستان

چکیده:

دمای خاک یکی از پارامترهای فیزیکی و اصلی خاک بوده که رشد و نمو گیاهان و تکوین فرآیندهای کشاورزی وابسته بهتغییرات آن است.به منظور برآورد عمق یخبندان و همچنین ارایه رابطه بین دمای اعماق مختلف خاک و درجه حرارت هوا مطالعه ای بر روی داده های درجه حرارت هوا و درجه حرارت خاک در اعماق ۵۰،۳۰،۲۰،۱۰،۵ و ۱۰۰ سانتیمتری برخی شهرستانهای استان لرستان طی یک دوره اماری ۱۰ ساله (۱۳۸۸-۱۳۷۹) انجام پذیرفت.برای هر یک از اعماق خاک با درجه حرارت هوا رابطه درجه دومی بدست آمد که با استفاده از ضرایب همبستگی بدست امده برای عمق ۱۰۰ سانتیمتری غیر قابل قبول و برای سایر اعماق از ضریب بالا و قابل قبول برخوردار بود..سپس نمایه نفوذ یخبندان هوا AFT با استفاده از سه روش امریکایی،فنلاندی و نروژی برای هر یک از ایستگاههای استان بدست امد ،در مرحله بعد با استفاده از روش مک کوین و نمایههای یخبندان بدست آمده عمق یخبندان در هر سه روش بدست آمد.