سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید صفری – کارشناس ارشد تربیت بدنی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآب
غلامرضا صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی علوم ورزشی

چکیده:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه درصد چربی بدن، آمادگی جسمانی و آمادگی حرکتی با عملکردتحصیلیدانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی بود . روش شناسی: بدین منظور تعداد ۵۱دانشجوی پسر به روش نمونه گیری خوشه ای و به شکل تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق چک لیست هایی برای معدل پایان نیمسال اول هر دانشجو به منظور سنجش عملکرد تحصیلی و آزموندوی ۱۸۵۵ متر و درازنشست برای سنجش آمادگی جسمانی و آزمون دوی ۱۰ متر سرعت و ۱ در ۱۰ متر برای سنجش آمادگی حرکتی دانشجویان بود . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آمارتوصیفی )میانگین، انحراف استاندارد، ماگزیمم، مینیمم( وآمار استنباطی )ضریب پیرسون( استفاده شد ) p≤۰/۰۵ .) نتایج: یافته های این پژوهش نشان داد که بین درصد چربی بدن و آمادگی حرکتی و آمادگی جسمانی )به جزء دردوی ۱۸۵۵ متر( با عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر رابطه معنی داری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج اینمطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری بین ارتباط درصد چربی بدن و آمادگی حرکتی با عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی وجود ندارد. اما تفاوت معنی داری بین ارتباط آمادگی جسمانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پایه و علوم انسانی وجود دارد