سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن کاکه الله پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
لقمان رشیدپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سلیمان رسولی آذر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر تعیین رابطه دانش بومی بهرهبرداران کشاورزی با توسعه پایدار روستایی در شهرستان بوکان بود جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کشاورزان شهرستان بوکان و تعداد نمونه با استفاده از مدول مورگان تعداد ۲۰۰نفربراورد شدنوع تحقیق توصیفی پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بودج روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما ومشاورتایید پایایی پرسشنامه، با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، برابر ۰/۷۵محاسبه شدج یافته هانشاان داد کاه همبگاتمی معنای داری بین نقش دانش بومی با بعد زیگت محیطی، بعد امتماعی و بعد اقتصادی توسعه پایدار کشاورزی وجوددارد