سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید کاظمی – استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان
منصوره شفقی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

خودکارآمدی مفهومی است که به احساس شایستگی و کفایت شخصی در مورد سطح توانش فرد دلالت داشته و بر نحوه مقابله فرد با زندگی تأثیر می گذارد. خودکارآمدی توسط چهار منبع ایجاد می شود: موفقیت های فرد، تجارب جانشین، اقناع کلامی و حالات هیجانی در هنگام داوری توانایی خود که مؤلفه چهارم هم در بعد شناختی مطرح است و هم در بعد هیجانی. بر اساس تحقیقات پیشین، از دیگر مؤلفه های شخصیتی که انتظار می رود با خود کارآمدی در ارتباط بوده و هم در بعد شناختی مطرح است و هم در بعد هیجانی، مؤلفه خلاقیت است و پژوهش حاضر به دنبال بررسی این سوال است که آیا همان گونه که پیش بینی می شود خودکارآمدی با مؤلفه های شناختی در ارتباط باشد، آیا با مؤلفه های هیجانی نیز در ارتباط است؟ هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط خودکارآمدی با خلاقیت شناختی و خلاقیت هیجانی در گروه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر اصفهان می باشد.