سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فریدالدین رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

چکیده:

روش تحقیق حاضرتوصیفی پیمایشی و ازنوع همبستگی است جامعه پژوهش کلیه مدیران مدارس سه مقطع ابتدایی راهنمایی دبیرستان شهرستان کرمانشاه درسال تحصیلی ۹۰-۸۹ است جهت تعیین حجم نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان به نقل ازکوهن و همکاران ۲۰۰۱ استفاده شد لذا حجم نمونه برابر با ۱۲۷ نفر تعیین شد جهت گردآوری داده ها از روش پرسشنامه استفاده شد بدین منوال که ازپرسشنامه ۶۰ سوالی خلاقیت که تلفیقی از ازمونهای خلاقیت تورنس ۱۹۶۰ ادامبز ۱۹۹۹ و انجمن روان شناسی امریکا و برمبنای طیف لیکرت تنظیم شده بود جهت اندازه گیری میزان خلاقیت مدیران و همچنین از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی برنظریات اسمیت استفاده شد که دربردارنده ۴۵سوال است که سه بعدجامعیت تعمق و انعطاف پذیری ذهنیت فلسفی را با توجه بهتنظیم آن براساس طیف لیکرت ارزیابی می کند جهت تعیین پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ استفاده شد.