سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جیمن مصطفی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
سید بها الدین کریمی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز بوکا
حلیمه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه
محمد حسنی – دکتری مدیریت آموزشی ( عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی در بین معلمان دوره ابتدایی می پردازد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی ۸۹ ۹۰ که تعداد آنها ۴۸۰ نفر م یباشد و با روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی ساده نمونه ای به تعداد ۲۴۲( ۱۲۱ مرد و ۱۲۱ زن ) نفر انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل : آزمون خلاقیت عابدینی( ۱۳۷۲ ) و پرسشنامه رفتارشهروند سازمانی (پودساکوف و همکاران، ۱۹۹۰ ) و پرسشنامه کارآفرینی ( رابینسون و همکاران، ۱۹۹۱ ) می باشد. برای تحلیل داد هها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر های خلاقیت و کارآفرینی در سطح p<0/ 000 ارتباط معنی داری وجود دارد همچنین بین متغیر های رفتار شهروندی سازمانی و کارآفرینی نیز در سطح p<0/ 000 ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نیز نشان داد که بین خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی با کارآفرینی بطور کلی درسطح p<0/ 000 و درمعلمان مردان و زنان نیز درسطح p<0/ 000 ارتباط معنی داری وجود دارد.