سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی فلاحتی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
مینو نظیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادتوسعه و برنامه ریزی
سحر عباسپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

چکیده:

تلاش برای دستیابی به حدمطلوب و ترکیب بهینه دخالت دولت و بازار موجب شده است سیاست خصوصی سازی بهعنوان یکی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی در کشورهای مختلف مورد توجه قرارگیرد هدف این مطالعه بررسی میزان اندازه دولت و اثر گذاری آن برخصوصی سازی می باشد دراین مطالعه باکمک گرفتن از شاخصهای اندازه دولت و بعضی از عوامل تاثیر گذاربرروند خصوصی سازی و با استفاده از تکنیک شبکه عصبی روند خصوصی سازی را دردوره سالهای ۸۸-۶۸ بررسی و پیش بینی می کنیم دراین مقاله چهارشاخص برای اندازه دولت بررسی شده است نتایج حاکی از این است که با افزایش اندازه دولت خصوصی سایز بیشتر شده و خصوصی سازی نتوانسته به نتایج حاکی از آن است که با افزایش اندازه دولت خصوصی سازی بیشتر شده و خصوصی سازی نتوانسته به خوبی با کاهش حجم دولت منجر شود دربخش دوم مقاله به تخمین و پیش بینی روند خصوصی سازی درایران با استفاده از شبکه عصبی می پردازیم دراین قسمت از متغیرهای بودجه شرکت های دولتی بودجه کل کشور تولید ناخالص داخلی و کسری یا مازاد بودجه به عنوان متغیرهای تاثیر گذار یا لایه ورودی برروند خصوصی سازی استفاده خواهیم نمود.