سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سودابه شه بخش – کارشناس ارشدزمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
عبدالحلیم شه بخش مجبور – کارشناس ارشدرسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاه

چکیده:

مخازن چاه نیمه از چهار فرو رفتگی بزرگ در شرق سیستان تشکیل شده است. دامنه های سواحل این مخازن دچار گسیختگی و فرسایش شدیدی هستند که باعث تولید حجم وسیعی رسوب وکاهشحجم بهینه مخازن میگردد. جهت بررسی رفتارسنجی دامنه سواحل باید شرایط حکمفرما بر ناپایداری،خصوصیات و رفتار خاک این دامنه ها در احتمال وقوع گسیختگی وریزش مشخص شود