سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه خجسته – گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، د
محمدعلی زارع چاهوکی –
مریم حسینی –
حسین آذرنیوند –

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین خصوصیات خاک با پوشش گیاهی در چهار رویشگاه مرتعی در مراتع طالقان انجام شد. پس از انتخاب تیپ های گیاهی شاخص در مناطق معرف هر تیپ، از خاک و پوشش گیاهی به روش تصادفی– سیستماتیک نمونه برداری شد. سطح و تعداد پلات های نمونه برداری با توجه به نوع گونه ها و تغییرات پوشش گیاهی تعیین و در هر پلات، اسامی گونه ها و درصد پوشش ثبت شد. همچنین در طول هر ترانسکت در اولین و آخرین پلات تا عمق ریشه دوانی گیاه (حداکثر عمق نمونه برداری با توجه به کوهستانی بودن منطقه ۳۰ سانتی متر در نظر گرفته شده است) از خاک نمونه برداری شد. خصوصیات فیزیکوشمیایی خاک شامل عمق خاک، درصد سنگریزه، بافت، اسیدیته، هدایت الکتریکی، آهک و ماده آلی اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مهمترین خصوصیات خاکی موثر در تفکیک تیپ های گیاهی بافت، ماده آلی و عمق خاک و درصد سنگریزه می باشد