سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شهربانو جعفری – بابل دانشگاه پیام نور
فاطمه ساغری –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین خدمات پس ازفروش برتوسعه سهم بازار شرکت سایپا دراستان مازندران می باشد براین اساس ضمن مروری برادبیات موضوع پرسشنامه تنظیم گردید ودراختیار ۲۴۰نفر که ۲۰۰ نفر آن مشتری و ۴۰نفر آن از میان خبرگان بوده قرار داده شد و داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS شده و مورد ازمون قرارگرفت نتایج ازمون برابری میانگین نشان داد که بین خدمات پس ازفروش و توسعه سهم بازار شرکت سایپا ارتباط معنی داری وجود دارد ازمون مورد استفاده دیگر ازمون سطح بوده که نتایج این ازمون نشان میدهد که اختلاف معنی داری بین نظرات مشتری و خبرگان درمورد عوامل فرضیات تحقیق وجود دارد ودرنهایت نتایج ازمون فریدمن که عوامل خدمات پس ازفروش را از دیدگاه مشتریان وخبرگان رتبه بندی کرد نشان داد برخلاف تصور مسئولین و خبرگان شرکت سایپا که می پنداشتند پایبند بودن به تعهد درضمانت نامه گارانتی تاثیر گذارترین عامل درجذب بیشتر مشتری ازدیدگاه خود مشتریان که مهمترین عنصردرتوسعه و سهمه بازارشرکت سایپا می باشند استفاده ازقطعات اصلی و با کیفیت درنمایندگی مجاز شرکت سایپا مهمترین عامل موثر خدمات پس ازفروش برای مراجعه بیشتر به نمایندگی برای این شرکت خودروساز بوده و دراینده میشود.