سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محبوبه مقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
معصومه بیگناه – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

چکیده:

موضوعی که اخیرا تحقیقات زیادی درمورد آن صورت گرفته حمایت اجتماعی دانشجویان و تاثیراتش بربهزیستی و سلامت روان انان است به نظر می رسد درزمینه ارایه حمایت های محیطی برای دانشجویان دو نهاد خانواده و دانشگاه مطرح است دوره تحصیلی دانشگاهی به واسطه حضور عوامل متعدد دوره ای فشارزاد است که زمینه آسیب پذیری عاطفی روانی تحصیلی و اجتماعیدانشجویان را افزایش میدهد فرضیه کلی دراین پژوهش این است که میان حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد از روش پیمایشی دراین پژوهش استفاده شده است جامعه اماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی درسال تحصیلی ۸۸-۸۷ می باشد روش نمونه گیری چندمرحله ای است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است نتایج نشان میدهد که بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویانرابطه مستقیم وجود دارد.