سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده السادات حسینی – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

هدف مطالعه بررسی رابطه حمایت اجتماعی و سرسختی در پیش بینی تاب آوری دانشجویان بوده است روش تحقیق دراین پژوهش ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مقیاسهای ادراک حمایت اجتماعی و تاب آوری را تکمیل نمودند نتایج همبستگی نشان داد که بین ادراک اجتماعی r=0/482با تاب آوری رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد p<0/001 نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری با روش ورود نشان داد که حمایت دیگر اشخاص مهم و حمایت خانواده بصورت مثبت تاب آوری دانشجویان را پیش بینی نموده است p<0/001 در نتیجه گیری کلی می توان گفت که نتایج از رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری دانشجویان حمایت می کند و حمایت دیگر اشخاص و حمایت خانواده می توانند میزان بالایی از تغییر پذیری تاب آوری را تبیین کنند و توجه به این متغیرها در بهداشت روانی دانشجویان موثر است.