سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی مرادی –
مهدی پرویزی –
مصطفی امامی –
زهرا خوشیاری –

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه حسابررسی عملیاتی برپاسخگویی دولت از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور میباشد دراین تحقیق جامعه آماری شامل ۱۰۷۲ نفرمتشکل ازنیروهای فنی رسمی دیوان محاسبات کل کشورازحسابرس تا حسابرس کل است که درسال ۸۹ دراینحوزه مشغول فعالیت می باشند درتحقیق حاضر۳۳۰ نفربا استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شده است اطلاعات آماری تحقیق با استفاده ازپرسشنامه گرداوری و داده های خام به داده های با معنی تبدیل شده و مقادیرهرمتغیر با استفاده ازداده های سوالات مربوط به آن محاسبه شده است و با استفاده ازنرم افزار آماری SPSS و با توجه به هردوشاخه امار یعنی آمار توصیفی و اماراستنباطی مورد پردازش و تجزیه و تحلیلی قرارگرفته است برای تحلیل داده ها از دو ازمون T-TESTو ازمون همبستگی استفاده شده است نتایج حاکی ا زتایید وجود رابطه بین حسابرسی عملیاتی برپاسخگویی دولت ازدیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور میب اشد.