سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسما سجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ، گروه پرستاری ، شیروان ، ایران
الهه رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ، گروه پرستاری ، شیروان ، ایران
فریمان ابراهیم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ، گروه پرستاری ، شیروان ، ایران

چکیده:

امروزه همه سازمانها برای ماندگاری نیازمند اندیشه های نو و نظرهای بدیع و تازه اند . افکار ونظرهای جدید، مانند روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی ، نجات می دهد .خلاقیت و تولید افکار و اندیشه های جدید توسط مدیران و کارکنان سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است و این مهم در سازمان از جایگاه والایی برخوردار است. امروزه سازمانهایی موفق هستند و می توانند در دنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که دائماً افکار و اندیشه های جدید را در سازمان کاربردی کنند. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین خلاقیت کارکنان بیمارستان های دولتی خراسان شمالی و جو سازمانی حاکم بر آن در سال ۱۳۹۰ است . جامعه پژوهش تمامی پرسنل پرستاری بیمارستانهای بخش دولتی خراسان شمالی است که بر اساس جدول نمونه گیری مورگان تعداد ۱۵۱ نفر بصورت نمونه گیری چند مرحله ای مورد پژوهش قرار گرفته اند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد تعیین جو سازمانی و خلاقیت است که روایی وپایایی آن قبلا به تایید رسیده است . با انجام آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید که تفاوت معنا داری بین نمره خلاقیت و نمره کل جو سازمانی وجود ندارد. همچنین تفاوت معنا داری بین نمره خلاقیت و نمره هر کدام از پنج بعد مربوط به جو سازمانی وجود ندارد Pvalue>0.05 ,فرضیه پژوهش رد گردید. و می توان گفت تفاوتی بین نمره خلاقیت پرستاران مورد مطالعه و جو سازمانی وجود ندارد