سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالجواد خلیلی – گروم مدیریت،واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد،ایران
علی اکبر سلطان زاده –

چکیده:

در به وجود آمدن حوادث در بسیاری از فجایع که در دو دهه گذشته رخ داده اند عوامل اجتماعی و سازمانی نقش داشته اند . یکی از این ساختارهای اجتماعی، جو ایمنی سازمان میباشد. جو ایمنی به درجه اعتقاد کارکنان به اهمیت و اولویت عملکرد ایمنی سازمانی اشاره دارد . هدفابتدایی این تحقیق رتبه بندی عوامل تاثیر گذار جو ایمنی در یک شرکت پالایشگاه گاز بوده و همچنین بررسی رابطه میان شش عامل جو ایمنی و سه عامل خصوصیات فردی کارکنان (سن، سطح تحصیلات و سابقه کاری) میباشد. یک نمونه ۴۰۶ نفری از کارکنان یکی از بخشهای صنعت گاز ایران در پاسخگویی به سوالات این تحقیق مشارکت کردنده اند. همچنین به منظور تحلیل دادهها از نرم افزارSPSS استفاده شد . برای آزمون کردن فرضیهها از آزمون ضریب همبستگی اسپریمن و به منظور رتبه بندی عوامل تاثیر گذار از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافتههای اینتحقیق پس از رتبه بندی عوامل تاثیرگذار جو ایمنی ، نشان داد که رابطه معناداری میان شش عامل جو ایمنی و سه جنبه از خصوصیات فردیکارکنان وجود دارد