سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

رضیه پیر مرادیان – مشاور آموزش و پرورش و مرکزمشاوره خانواده شهرستان سمیرم
عباس افشاری – فارغ التحصیل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور سمیر

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و رضایت شغلی پرستاران و پرسنل بیمارستان شهر سمیرم می باشد. برای این منظور ۱۰۰ نفر ( ۵۰ نفر پرستار و ۵۰ نفر پرسنل بیمارستان) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و رضایت شغلی دانت پاسخ دادند. این پزوهش به روش همبستگس پیرسون انجام شد ه است .نتایج بدست آمده نشان داد بین تیپ های شخصیتی و رضایت شغلی پرستاران و پرسنل بیمارستان در سطح معناداری ۰۵ / رابطه معناداری وجود ندارد و نتایج حاصل از آزمون نشان داد ه است که بین پرستاران و پرسنل بیمارستان از نظر تیپ های شخصیتی و رضایت شغلی تفاوت معنی داری در سطح ۵۰ / وجود ندارد . همچنین بین زنان و مردان در بررسی این متغیرها تفاوتی مشاهده نگردید.