سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین بائی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
فیروز صمدی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
تقی قورچی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
سعید حسنی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

تولید شیر بالا تاثیر منفی بر راندمان تولید مثلی پس از زایش دارد. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه سطح تولید شیر با دینامیک فولیکول های تخمدان گاو با استفاده از تصویربرداری اولتراسونوگرافی در اوایل دوره پس از زایش می باشد. بدین منظور، تعداد ۱۹ راس گاو هلشتاین بر اساس تولید شیر به دو گروه پرشیر(۳۵ کیلوگرم در روز و بیشتر) و کم شیر(کمتر از ۳۵ کیلوگرم در روز) تقسیم بندی شدند. تصویربرداری از تخمدان گاوها از ده روز پس از زایش شروع و بصورت هفتگی تا پنج هفته ادامه یافت. تعداد و اندازه فولیکول های هر یک از تخمدان ها، وجود یا عدم وجود جسم زرد، نمره بدنی و هرگونه علائم مربوط به فحلی هر گاو ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تولید شیر و اندازه فولیکول های تخمدان رابطه معنی داری وجود ندارد. میانگین (± انحراف معیار) اندازه فولیکول ها در گاوهای پرشیر و کم شیر به ترتیب ۴۹۵/۰ ± ۷۹/۱۰ و ۷۳۳/۰ ± ۴۷/۹ میلی متر تعیین شد، که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد که تاثیر منفی ناشی از تولید شیر بالا بر باروری احتمالا از طریق سایر فراسنجه های موثر بر فعالیت فولیکولی غیر از اندازه فولیکول ها می باشد. این مطالعه در پائیز ۸۹ در یکی از واحدهای گاو شیری واقع در شهرستان گرگان انجام شد