سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نادر سلیمانی – دانشیار مدیریت آموزشی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
علی قربانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه توانمند سازی مدیران با کیفیت خدمات در مدارس استعدادهای درخشان استان تهران با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه مدیرانمدارس استعدادهای درخشان استان تهران در سال ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود ۳۶۳ نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۶ نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده استفاده شدهاست. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه توانمند سازی مدیران با کیفیت خدمات استفادهگردید. درتوانمندسازی از پرسشنامه ۱۱ گویه ای اسپریتزر۱۹۹۵ ودر کیفیت خدمات از پرسشنامه ۱۱ گویه ای سرکوال ۱۱۸۶استفاده شده است .روایی محتوایی پرسشنامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی پرسش نامه ها براساس ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه توانمند سازی مدیران ۰/۸۳ کیفیت خدمات ۰/۸۶ براورد گردید برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین توانمندسازی و تمامی ابعراد آن احساس معناداری، احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس موثربودن، احساس اعتماد با کیفیت خدمات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که سه بعد توانمندسازی احساس اعتماد، احساس معناداری و احساس خود مختاری توانایی پیش بینی کیفیت خدمات در مدارس استعدادهای درخشان استان تهران را دارند.