سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش ملکیان – استادیار دانشگاه تهران
مهدی حسنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیابانزدایی، دانشگاه سمنان
عاطفه امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برآورد میزان جریان پایه و تخمین تغذیه آب زیرزمینی در یک حوزه آبخیز یکی از مهمترین مباحث مدیریت منابع آب و هیدرولوژی می باشد. تغذیه آب زیرزمینی و جریان پایه با استفاده از برنامه های رایانه ای در ایستگاه لبرود واقع بر رودخانه چشمه علی به مساحت ۱۳۱۰ کیلومتر مربع و طول دوره آماری ۱۵ ساله(۱۳۸۵-۱۳۷۱) انجام گردید در این مطالعه از نرم افزار های PRAT و RORA برای تفکیک جریان پایه و تخمین تغذیه آب زیرزمینی و بر اساس داده های روزانه جریان رودخانه استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی بالابب یعنی ۹۴۹/۰ بین برآوردهای دو مدل وجود دارد. میزان متوسط شاخص جریان پایه ۸۷ درصد جریان کلی رودخانه را شامل می شود. همچنین نشان داده شد که استفاده از مدل های PART و RORA در حوضه مورد مطالعه مقدور بوده و هر دو برنامه نتایج مشابهی را رائه می دهند.