سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین بائی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
فیروز صمدی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
تقی قورچی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
سعید حسنی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

با افزایش سن گاو بازده تولیدمثل کاهش می یابد. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه تعداد شکم زایش با دینامیک فولیکول های تخمدان گاو در اوایل دوره پس از زایش با استفاده از تصویربرداری اولتراسونوگرافی می باشد. بدین منظور، تعداد ۱۹ راس گاو هلشتاین (هفت تلیسه شکم اول و دوازده گاو چند شکم زایش) جهت انجام این تحقیق انتخاب و تصویربرداری از تخمدان آنها از ده روز پس از زایش آغاز و بصورت هفتگی تا ۵ هفته ادامه یافت. تعداد و اندازه فولیکول های هر یک از تخمدان ها، وجود یا عدم وجود جسم زرد، نمره بدنی و هرگونه علائم مربوط به فحلی هر گاو ثبت شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین تعداد شکم زایش و اندازه فولیکول های تخمدان رابطه معنی داری وجود ندارد. میانگین(± انحراف معیار) اندازه فولیکول ها در تلیسه های شکم اول و گاوهای چند شکم زایش به ترتیب ۹۰/۰ ± ۱۵/۹ و ۶۹/۰ ± ۰۱/۱۱ تعیین شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد. این مطالعه نشان داد که اثر منفی ناشی از افزایش سن گاو و بالا رفتن تعداد شکم زایش بر باروری از طریق سایر عوامل موثر بر دینامیک فولیکولی غیر از اندازه فولیکولی اتفاق می افتد. این مطالعه در پائیز ۸۹ در یکی از واحدهای گاو شیری واقع در شهرستان گرگان انجام شد.