سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوذر فتاحی اصل – کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

چکیده:

شخصیت از جمله مباحثی استکه قدمت آن به بلندای حیات بشریت است و از ان زمان که جامعه بشری به ضرورت شناخت خویشتن علم یافت سیلی از نظریه پردازی ها دراین حیطه نضج گرفت از سوی دیگر مفهوم تاب آوری مفهوم جدیدی است که این نیز به نوبه خود جزئی از شخصیت می باشد و یک جزئی از روانشناسی مثبت گرا و شاخه ای جدید از روانشناسی علمی است این حوزه بربعد روشن روانشناسی متمرکز است و به مطالعه محاسبن و قوت هایی می پردازد که فرد وجامعه را برای رشد و ترقی آماده م یکند کار ۱۹۹۳ اصطلاح برونگرایی نیز یک جزئی از شخصیت است همانگونه که تاب آوری یک جز از روانشناسیمثبت گرا است این دو عامل می توانند با هم یک ارتباط متقابل را داشتهب اشند و هرکدام می تواند برروی دیگری اثر خود را اعمال کند زیرا هردوجزئی ازجنبه های رفتار انسانی است سازمان جهانی بهداشت سلامت روانی را ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تغییر و اصلاح محیط فردی اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بهطور منطقی و مناسب می داند کاپلان سادوک ۱۳۷۰ از آنجا که تاب آوری درافراد می تواند به دلیل نوع شخصیت آنها باشد بنابراین انتظار می رود که بین تاب آوری و ابعاد شخصیت افراد و نیز سلامت روانشناختی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد ادیشو و همکاران ۲۰۰۳