سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مینو شیرزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
محمدرضا رضایی تلابن – کارشناسی ارشد و مدرس دانشگاه

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران مدارس متوسط شهر کرج است. روش انجام این پژوهش توصیفی- همبستگی است. به منظور گردآوری داده ها از دو پرسش نامه محقق ساخته ذهنیت فلسفی و روش تدریس استفاده شد. نمونه آماری مشتمل بر ۹۰ نفر از دبیران و ۳۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس متوسطه شهر کرج در سال ۸۷-۱۳۸۶ بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss انجام پذیرفت. نتایج نشان داد بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن شامل جامعیت، تعمق و ا نعطاف پذیری با روش تدریس دبیران همبستگی معناداری وجود دارد. همچنین بین ذهنیت فلسفی و روش تدریس دبیران بر اساس متغیرهای جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت نیز همبستگی معناداری مشاهده شد.