سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده فاطمه حسینی – دانشگاه شهرکرد
ناهید شبانیان – دانشگاه شهرکرد
علیرضا داودیان –
رضوان اسماعیلی –

چکیده:

در مطالعات منابع آب بررسی کیفی آب اهمیت خاصی دارد. خواص فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب بیان کننده کیفیت آب می باشد. بر اساس خواص مختلف آب، مصارف و نوع استفاده از آن مشخص م یشود. در این مطالعه ضمن معرفی دو پارامتر قابلیت هدایت الکتریکیEC(و کل جامدات محلول آبTDS( به بررسی رابطه بین این دو فاکتور پرداخته شده است. نتایج بیان گر رابطه مستقیم بینTDS و ECدر هر نمونه آب است. بررسی تغییرات زمانیTDS و ECدر طی نمونه برداری هایی که ازسال ۱۳۳۱ تا ۱۳۱۱ صورت گرفته نشان داد که میانگینTDS و ECچشمه ها متفاوت است و هم چنینTDS و ECبا زمان درسال تغییر می کنند و رابطهTDS و ECهم در طی سال دچار تغییر می شود.