سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جعفر صادق فیضی –
مرتضی پیری –
خدیجه طسوجی –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مؤلفه های آن (پرداخت منصفانه و کافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون گرایی در سازمان، تناسب اجتماعی زندگی کاری، فضای کلی زندگی، انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت های انسانی) با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوه شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربابجان غربی در سال ۱۳۹۰ به تعداد ۵۴۷ نفر می باشد. حجم نمونه به تعداد ۲۲۶ تعداد نفر برآورد گردید که به صورت تصادفی سده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک وجکسون بود که ضریب اعتبار آنها به کمک آلفای کرونباخ به ترتیب (۰/۹۴) و (۰/۸۶) تعیین گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه های آن با فرسودگی شغلی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. (r-407) و از میان مؤلفه های کیفیت زندگی کاری به ترتیب مؤلفه های توسعه قابلیت های انسانی و تناسب اجتماعی زندگی کاری بیش ترین تأثیر را بر فرسودگی شغلی دارند.