سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مصطفی امامی –
منیژه بهادرستانی –

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با تعهد حرفه ای کارکنان درشرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران درشهرکرمانشاه می باشد این پژوهش براساس روش پژوهش ازنوع توصیفی و ازشاخه پیمایشی می باشد ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری پرسشنامه ۲۷سوالی که برمبنای مدل والتون برای سنجش تعهد حرفه ای ازپرسشنامه ۱۸سوالی آلن و میراستفاده گردیده است پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۰/۸۴ و پایای پرسشنامه تعهد حرفه ای ۰/۸۸ بدست آمد وچون الفای کرونباخ هردو پرسشنامه بیش از ۰/۷ می باشند بنابراین هردوپرسشنامه ازپایایی لازم برخوردار بودند حجم جامعه آماری موردنظر ۳۳۰ نفر ازکارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران کرمانشاه می باشد. براساس روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از بین آنان تعداد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید که درنهایت ۵۲ پرسشنامه جمع آوری گردید