سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهرداد متائی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه مدیریت، قائمشه
علی فلاح – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، گروه مدیریت، نور، ایران
سیدعباس جمالی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
نادر انبیاء – کارشناس حسابداری، اداره صنعت معدن تجارت شهرستان نور

چکیده:

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیزوی انسانی شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران انجام پذیرفت. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع زمینه یابی می باشد که از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران تشکیل می دهند که تعداد آنان ۲۰۰ نفر می باشد. بر اساس جدول نمونه گیری استاندارد کوهن و ه مکاران و همچنین کرجسی و مورگاگن (۱۹۷۰) ۱۲۷ نفر بعنوان نمونه انتخاب شده اند. برای دسترسی به نمونه در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از روشهای کتابخانه ای و پرسشنامه ای استفاده گردید. ابزار مورد نظر در تحقیق حاضر پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان ریچارد والتون بوده است. ابزار گردآوری اطلاعت از روایی لازم برخوردار است. آلفای کرانباخ در این پژوهش برابر با ۰/۸۳ برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری کارکنان بوده است. پس نتیجه می گیریم که سوالات پرسشنامه از هماهنگی درونی برخوردار بوده و پرسشنامه پایاست. در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده ها و مشاهدات از شیوه های آمار توصیفی جهت تحلیل توصیفی داده ها و آمار استنباطی که در بخش استنباطی به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. در نهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: تأمین امنیت شغلی، حقوق و مزایای منصفانه، محیط سالم و ایمن کار، قانون گرایی در کار، تعیین مسیر پیشرفت شغلی، استقلال در کار، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، فراهم نمودن زمینه رشد و بهبود مهارتها با بهره وری نیروی انسانی رابطه دارد. همچنین در مجموع می توان نتیجه گرفت که بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی در شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران رابطه وجود دارد.