سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی نوری – کارشناسی ارشد تربیت بدنی
سیدمحمود حجازی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
محمدرضا مازندرانی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
اعظم وکیلی – استادیار دانشگاه آزاد مشهد

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سطوح مختلف فعالیت افراد شرکت کننده در ورزش همگانی شهر گرگان می باشد. ۱۱۸ نفر از افراد فعال در محل ایستگاه های ورزش همگانی آزمودنی های پژوهش راتشکیل دادند. در پژوهش حاضر پرسشنامه کیفیت زندگی با ۳۱ سؤال مورد استفاده قرار گرفته است که ۸ مقیاس از ۱۰ مقیاس کیفیت زندگی شامل: بهزیستی بدنی، رشد فردی، رضایت شغلی ، روابط اجتماعی ، رفتار خلاق ومبتکرانه، رفتار نوع دوستانه را اندازه گیری کرده است. اطلاعات پژوهش با آزمون آماری همبستگی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد بین کیفیت زندگی، بهزیستی بدنی ، رضایت شغلی ، رفتار خلاق ومبتکرانه و رفتار نوع دوستانه با سطح فعالیت افراد شرکت کننده در ورزش های همگانی ارتباط معناداری وجوددارد