سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
محمد کاظم عمادزاده – دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
کاوه شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
فرنوش مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه با توجه به روند رو به رشد جهانی شدن شرکتهای تجاری می بایستی به منظور افزایش توان رقابتی، فعالیتهایشان را مورد بازنگری قرار داده و فعالانه به دنبال روش هایی برای ایجاد انعطاف پذیری، افزایش ظرفیت نو آوری خود و رقابت پذیری بیشتر باشند. کارآفرینی، نوآوری و سرمایه گذاری های جدید فراهم آورنده ی نیروی تازه ای برای سازمان ها برای رویایی با محیط های متلاطم امروزی است. بررسی ها نشان می دهد که داشتن فرهنگ بازارگرا و کارآفرین محور بر عملکرد سازمانی اثر می گذارد. هدف اصلی این پژوهش تمرکز بر روی بررسی تاثیر کارآفرینی بر روی نوآوری و ارزش مشتری می باشد. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده ی مدیران هتل های ۳،۴ و ۵ ستاره اصفهان بوده، که شامل ۱۴ هتل می باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده های مربوط به کارآفرینی، نوآوری و ارزش مشتری از پرسشنامه ۴۰ ماده ای و استاندارد استفاده شده است که ۱۳ سئوال آن مربوط به کارآفرینی، ۱۵ سئوال مربوط به نوآوری و ۱۲ سئوال آن مربوط به ارزش مشتری بوده است و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار spss16 صورت گرفته است. یافته ها، فرضیات پژوهش را مورد تایید قرار داده و نشان دهنده ی همبستگی مثبت کارآفرینی با نوآوری و ارزش مشتری بوده است .