سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسنی – خیابان صدا و سیما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
گلاله آتش سیرو – خیابان صدا و سیما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
محمد حمیدپور – خیابان صدا و سیما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
ابوالفضل قاسم زاده – خیابان صدا و سیما، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه میان کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان ستادی بانک ملی استان آذربایجان غربی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان شاغل در بخش ستادی بانک ملی شامل۷۲ نفر می باشد که همه آنها با توجه به محدود بودن جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه (کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج به دست آمده از فرضیات بیانگر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای سه گانه کارآفرینی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی است که با پژوهش های صورت گرفته در این زمینه ها همخوانی دارد. برهمین اساس به منظور بهبود عملکرد وکارایی کارکنان و سازمان پیشنهاداتی در پژوهش حاضر ارائه شده است.