سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهتاب حسنی – مربی و دانشگاه پیام نورشاهرود
الهه حسنی – کارشناس ارشد ودانشگاه آزادشاهرود
سحر حسینی – کارشناس ارشد و دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده:

این تحقیق سعی دارد رابطهچابکی سازمان و تیم سازی را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قراردهد فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است ازبین چابکی سازمانی و کارتیمی درکارکنان رابطه وجود دارد متغیرهای مورد بررسی دراین پژوهش شامل متغیر کارتیمی و متغیر وابسته چابکی سازمان می باشد جامعه اماری این تحقیق را کارکنان تشکیل میدهند که حجم نمونه این پژوهش شامل ۶۴ نفر ازکارکنان اموزش وپرورش شهرستان شاهرود می باشد روش جمعاوری اطلاعات شامل دوپرسشنامه تیم گرایی و چابکی میباشد روشهای تجزیه و تحلیل بااستفاده ازازازمونهای الفای کرونباخ کولموگروف – اسمیرنوف ازمون همبستگی پیرسون میب اشد نتایج نشان داد بین دومتغیر اصلی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد همچنین تمام مولفه های چابکی سازمان باکارتیمی دارای رابطه مثبت و معنی داری دارند