سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر جدیدی محمد آبادی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مر
علی جباری ظهیرآبادی – دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عضو باشگاه پژوهشگران جوان د

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ادراک پیچیدگی اینترنت بر سهولت کاربرد ادراک شده و سودمندی ادراک شده اینترنت در بین مدیران مدارس شهرستان انار انجام گرفت. روش مناسب پژوهش در این مطالعه روش همبستگی بود داده های مورد نیاز از ۱۴۹ نفر نمونه که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه TAM به منظور اندازه گیری سازه های مدل از گویه های بکاربرده شده در مطالعات کلاپینگ و مکینی (۲۰۰۴) و گاردنر و آموروسو (۲۰۰۴) استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر مستقیم پیچیدگی ادراک شده اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت و سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت منفی و معنادار، اما اثر معناداری بر سودمندی ادراک شده اینترنت نداشت. همچنین نتایج نشان داد که اثر سهولت کاربرد ادراک شده اینترنت بر سودمندی ادراک شده اینترنت و نگرش نسبت به کاربرد اینترنت، اثر سودمندی ادراک شده اینترنت بر نگرش نسبت به کاربرد اینترنت و نیت رفتاری کاربرد اینترنت، اثر نگرش نسبت به کاربرد اینترنت بر نیت رفتاری کاربرد اینترنت و اثر نیت رفتاری کاربرد اینترنت بر کاربرد واقعی اینترنت مثبت و معنادار می باشد.