سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسینعلی تقی پور –
سیده فاطمه نورالائی –

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی درس کارافرینی با نگرششغلی دانشجویان علمی کاربردی شهرستان چالوس می باشد روش تحقیق به طریق توصیفی و ازنوع همبستگی بوده و جامعه آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه های علمی کاربردی شهرستان درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ تشکیل دادند و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و حجم نمونه با توجه به جامعه طبق جدولمورگان ۱۲۳ نفر انتخاب شده است پرسشنامه شامل دو بخش سوالات عمومی و تخصصی بوده که درمقیاس لیکرت و با طیف ۵ گزینه تنظیم شد روایی پرسشنامه براساس نظریه اساتید مجرب و پایایی آن با استفاده از ازمون کرونباخ ۰/۸۸۲ مورد تایید قرارگرفت