سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید ترنج زر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین پوشش گیاهیو متغیرهای فیزیکوشیمیایی خاک دریک دشت کاملا مسطح درشمال تا شمال غرب کویر میقان درشمال شرقی اراک انجام شد با توجه به شرایط رویشگاه های منطقه ابتدا نمونه برداری پوشش گیاهی در سه رویشگاه با استفادها ز روش حداقل سطح نمونه انجام شد تعدادپلاتها و اندازه آنها با توجه به شرایط هر تیپ بدست آمد درمرحله دوم نمونه برداری از خاک درعمق های ۲۰-۰ و ۱۰۰-۲۰ نمونه برداری شد نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و میزان ماده آلی آهک گچ هدایت الکتریکی اسیدیته و درصد شن سیلت و رس خاک یونهای محلول کلر بیکربنات سولفات سدیم پتاسیم منیزیم و کلسیم ثبت شد با استفاده از روش DCA پوشش گیاهی طبقه بندی و گروه های گیاهی مشخص شد سپس تغییر پذیرترین عوامل خاکی موثربرپراکنش پوشش گیاهی با استفاده از آنالیز PCA تعیین گردید بطوریکه رابطه بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی به وسیله روشهای رسته بندی مشخص شد.