سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی – اعضا هیئت علمی دانشگاه لرستان
اکبر سهرابی –
شهربانو آخوندی – فارغ التحصیل کارشناسی جنگلداری
فریبا اسماعیل پور – کارشناس ارشد جنگلداری

چکیده:

به منظور بررسی رابطه بین پوشش گیاهی و فرسایش پذیری خاک درحوزه آبخیز سزارواقع دراستان لرستان با هفت زیرحوزه و ۳۵واحدهیدرولوژیکی از روش پسیاک استفاده شد برای بررسی وضعیت پوشش گیاهی براساس مدل پسیاک جدید درصد تاج پوشش و درصد اراضی فاقد پوشش درهریک از واحدهای مذکور تعیین شد دراین تحقیق برای هر یک از زیرحوزه های هفت گانه مقادیرهریک از پارامترهای موثر درفرسایش خاک و تولید رسوب درمدل جدید پسیاک شامل زمین شناسی سطحی عامل خاک عامل آب و هوا متوسط روان آب متوسط عامل پستی و بلندی متوسط عامل پوشش زمین متوسط عامل استفاده از زمین عامل فرسایش فعلی و فرسایش رودخانه ای بصورت کمی براورد شد و سپس جهت مشخص کردن اثرات بالقوه عوامل مذکور ضرایب عوامل نه گانه این مدل حذف شدند . درنهایت اختلاف مقادیر مذکور درزیرحوزه های مربوطه نیز محاسبه شد همچنین برایمشخص کردن میزان فرسایش پذیری خاک براساس روش و شمایر و اسمیت درهر واحد هیدرولوژیکی پنج عامل مهم وموثر درفرسایش پذیری بافت شن خیلی ریز ، نفوذپذیری ، ساختمان خاک و مواد آلی تعیین شد. نتایج نشان داد که فراسایش پذیری زیرحوزه هایکسان ولی وضعیت پوشش گیاهی درصد تاج پوشش و اراضی لخت دارای اثرات متفاوتی است بطوریکه درصد تاج پوشش با فرسایش پذیری رابطه عکس و درصد اراضی لخت با فرسایش پذیری رابطه مستقیم داشت