سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کیومرث کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه راهنمایی و مشاوره، مهاباد، ا
آزاد عبد…. پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه آموزش ابتدایی، مهاباد، ایران
بخمن کرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، گروه آموزش ابتدایی، مهاباد، ایران

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد شخصیت (نوروزگرایی، برونگرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی)و نگرشهای صمیمانه بود. سیصد و هفتاد دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج ( ۱۲۰ پسر، ۲ دختر ) با پر کردن پرسشنامه NEO‐ FFI و مقیاس سنجش نگرش های صمیمانه (IAS_R) در این پژوهش شرکت کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بین برونگرایی و نگرشهای صمیمانه همبستگی مثبت معن یدار وجود دارد. بین همسازی و نگرشهای صمیمانه همبستگی مثبت معن یدار وجود دارد. بین وظیفه شناسی و نگرشهای صمیمانه همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. ابعاد شخصیت شکل گیری نگرش های صمیمانه را تحت تاثیرقرار می دهد و می توان این نگرش ها را در نقشه مفهومی مدل پنج عامل بزرگ شخصیت جای داد.