سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

چیمن مصطفی نژاد –
محمد حسنی –
ابوالفضل قاسم زاده –

چکیده:

پژوهش حاضربه بررسی رابطه بین پاسخگویی با میزان رضایت شغلی اعضایه یئت علمی دانشگاه ارومیه می پردازد روش تحقیق دراین مطالعه ازنوع توصیفی پیمایشی بودهاست جامعه آماریدراین مطالعه شاملکلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه می باشد که با استفاده ازفرمول کوکران و سپس بصورت کامل تصادفی نمونه به تعداد ۱۸۸ نفر راانتخاب و برای ارزیابی ازپرسشنامه پاسخگویی هاچوارتر و دیگران ۲۰۰۳ و برای سنجش رضایت شغلی برایفیلد و روتث ۱۹۵۱ استفاده شده است تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازپژوهش با استفاده ازنرم افزارهای اماری sPSS که از تحلیل واریانس چندمتغیر تحلیل رگرسیون خطی ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است نتایج یافته ها نشان میدهد که بین پاسخگویی و رضایت شغلی رابطه معنی داروجود دارد و همچنین از روی میزان پاسخگویی اساتید رضایت شغلی آنان را میتوان پیش بینی کرد.