سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین امیرخانی – استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور تهران
فاطمه متمدن اول – کارشناس پرستاری – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین پاسخگویی و استرس شغلی ورضایت شغلی کارکنان واحدهای درمانی وابسته به تامین اجتماعی شهر ارومیه در سال ۹۰ می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۷۰۰ نفر می باشد حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان ۲۵۰ نفر به روش تصادفی ساده تعیین گردید. برای جمع آوری داده های این تحقیق از پرسشنامه استاندارد هاچوارتر و دیگران ( ۲۰۰۳ ۱۹۵۱ هاوس و ریزو ۱۹۷۲ )،برایفیلد وروث( ۱۹۵۱ ) استفاده شده است .که پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.در بخش آمار توصیفی داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و واریانس و در بخش آمار استنباطی داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره با روش مرحله به مرحله داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .یافته ها بیانگر ان است که رابطه منفی معنا داری بین دو متغیر رضایت شغلی و استرس شغلی وجود دارد